Branżowe Centrum Umiejętności

W Zespole Szkół nr 1 w Liskowie powstaje pierwsze i jedyne w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa

BCU w Liskowie powstaje w ramach projektu Powiatu Kaliskiego i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie
pn.: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs).

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji – głównym partnerem branżowym oraz partnerem dodatkowym – uczelnią prowadzącą kształcenie w dziedzinie mechanizacji rolnictwa –   Uniwersytetem Przyrodniczy we Wrocławiu. W ramach projektu przy Zespole Szkół powstaną 2 nowoczesne hale: warsztatowo-garażowa oraz dydaktyczno-wystawowa. Łącznie ponad 1600 m2 przestrzeni dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zagwarantuje najwyższą jakość kształcenia w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne – od symulatorów, stacji referencyjnych, systemów nawigacji i automatycznego i autonomicznego prowadzenia po nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze zapewnią efektywny ciąg dydaktyczny: od symulacji pracy, po kształtowanie kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. BCU stanie się ośrodkiem kształcenia wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Oferta BCU będzie skierowana do uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe, bądź przekwalifikować się.

BCU, jako nowa jednostka w systemie oświaty pełnić będzie cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Branżowe Centra Umiejętności to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni.

Nowatorskie rozwiązania wykraczające poza tradycyjne modele kształcenia zapewnią w BCU w Liskowie przestrzeń dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia i tym samym przyczynią się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających swoim profilem kompetencji na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

Utworzenie BCU odbywać się będzie poprzez budowę nowej infrastruktury, zakup wyposażenia, wpisanie BCU do systemu oświaty. Z kolei wsparcie funkcjonowania obejmować będzie działania w czterech obszarach: działalności edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej.

Oprócz funkcji dydaktycznej BCU prowadzić będzie diagnozę zapotrzebowania na umiejętności, kompetencje i zawody w dziedzinie mechanizacji rolnictwa, upowszechniać innowacje i zwiększać efektywność transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, promować transformację ekologiczną i cyfrową, nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym (filmy instruktażowe i dydaktyczne). Funkcjonowanie BCU to również szeroko rozumiana promocja kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe, organizowanie olimpiady zawodowej, prowadzenie platformy zalanego uczenia się, pełnienie roli instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej).

BCU w liczbach:

Kwota dofinansowania: 12 994 021,18 zł

Łącznie kwota projektu: 15 664 195,16 zł

Włączenie BCU do systemu oświaty: do 31.12.2023 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: od 01 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2026 r.

Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu: 400

Okres trwałości projektu: 3 lata

https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-mapa

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content